BLOTON ÖPPENVÅRD

 

Psykoterapi

 

Bloton Öppenvård erbjuder psykoterapi på kognitivt beteendeterapeutisk grund, KBT, mot en rad känslomässiga bekymmer såsom olika ångesttillstånd, depression, stress, ätstörningar, borderline mm.

Psykoterapin kan också varar inriktad på livskriser eller att sortera värderingar och livsmål för att ge livet den riktning som önskas och hitta harmoni i sina livsval, eller att ge livet en ny riktning.

 

Psykoterpin är ibland inriktad på att förändra beteendemönster så att livet blir mer hanterbart utan att sätta sig i problematiska situationer. Det kan handla om att öva färdigheter så att t.ex. funktionshinder på grund av neuropsykiatriska diagnoser istället kan bli funktionsmöjligheter, eller att lära sig hantera ilska och aggressivitet.

 

Psykoterapin inleds med en problemorientering där en första beteendeanalys skapas som ger ledning i hur terapin sedan formas för att möta föreliggande bekymmer. Terapin är problemfokuserad och målinriktad, terapin är tydlig med att nå målet. Terapin kan variera i omfattning men innehåller oftast 10 - 20 terapisessioner.

 

Läs mer om KBT här

© Bloton Öppenvård AB 2013