BLOTON ÖPPENVÅRD


Bloton Öppenvård


Vi är ett kunskaps- och serviceföretag som erbjuder behandlingsarbete med kostnadseffektiva evidensbaserade insatser i öppenvård och familjehemsvård. Inom detta område kan vi också erbjuda rådgivning, föreläsningar, utbildning och handledning för såväl socialtjänst, skola, vårdinrättningar och företag. Företagets huvudkontor finns i Örebro. Här finns administration och ledningen för Bloton Öppenvård. Vi har idag lokalkontor i Örebro, Linköping och Västerås, varifrån de anställda behandlarna utgår och där vi har våra samtalsmottagningar.


Våra värderingar


Stöd och behandling inom Bloton Öppenvård utgår från en humanistisk värdegrund som syftar till att bevara och beakta människors delaktighet och självbestämmande. Vi har fyra kärnvärden som genomsyrar allt vi gör. Våra insatser ska präglas av individnytta, samhällsnytta, kvalitet och gott bemötande.

 

Individnytta innebär att vi bygger våra yrkesmässiga beslut på att våra insatser ska ge största möjliga nytta för den eller de individer som tar del av insatserna. Det innebär också att insatserna fokuserar just på det eller de problem individen kommer med. Vi fokuserar aktivt på våra klienters behov och är flexibla och individorienterade i våra lösningar.

 

Samhällsnytta innebär att vi är väl medvetna om att det många gånger är skattemedel som finansierar denna verksamhet och att vi därför har ett ansvar att välja insatser som också innebär att vi förvaltar dessa skattemedel på ett ansvarsfullt sätt. Vi nöjer oss inte med att lösa vår uppgift utan vi anstränger också för att göra det på ett kostnadseffektivt sätt.

 

Kvalitet betyder att vi hela tiden strävar efter att ge insatser som ger avsedd effekt. Det innebär att vi  har ett vetenskapligt förhållningssätt och att insatserna bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi gör en grundlig analys av problemet, tillsätter lämplig insats och följer upp och utvärderar resultatet.


Ett gott bemötande innebär att var och en som möter Bloton Öppenvård ska känna sig lyssnad på och respekterad i sin situation. Alla värderas lika och ska ha fått ge uttryck för sina tankar och känslor på det sätt var och en önskar. Bloton Öppenvård strävar efter att överträffa våra klienters och uppdragsgivares förväntningar.


© Bloton Öppenvård AB 2013