BLOTON ÖPPENVÅRD
Välkommen till Bloton Familjehemsvård


Bloton Familjehemsvård bedriver kvalificerad familjehemsvård för barn, ungdomar, unga vuxna och deras nätverk.

Bloton Familjehemsvård står på två ben, systemteoretisk familjeterapi och kognitiv beteendeterapi. Vi har en stark

tro på människan och dess förmåga att hantera svåra situationer, men även att utvecklas och förändras. En viktig

faktor för framgångsrik familjehemsvård är stabilitet i placering. Vi matchar våra placerade individer utifrån den

kunskap vi har vid placeringstillfället i våra familjehem. Familjehemmen har kvalificerad handledning och stöd i

sitt arbete. Vi erbjuder även adekvata behandlingsinsatser för den placerade på plats i familjen. Dessa faktorer

säkerställer möjligheten att placeringen har en varaktighet över tid. Detta ökar förstås möjligheten att den placerade

individen får kontinuitet i sin sysselsättning vilket är en stark skyddsfaktor och ger ökade möjligheter för en god

utbildningsgrund inför framtiden.   


Bloton Familjehemsvård kommer tillsammans med uppdragsgivare planera för vårdinsatsen utifrån utredning och

vårdplan, vilket resulterar i en genomförandeplan. Den typ av behandlande insats som bedöms ha god funktion

kommer utan extra kostnad att tillsättas och bedrivas av Bloton Öppenvård. Närmare beskrivning av de behandlings-

insatser Bloton Öppenvård kan erbjuda hittar ni på hemsidan. Bloton Öppenvård arbetar utifrån en modell som

innefattar skattningar av mående, beteenden och risk- och skyddsfaktorer. Vi kommer tillsätta adekvata insatser som

bygger på socialsekreterens bedömningar och eventuell kompletterande information. Dessa insatser kommer kvalitets-

säkras och följas upp. Vi kommer mäta förändring hos individen och familjen under hela processen för att på så vis förstå

vad som behöver göras och när individen och familjen är redo för återflytt till hemmet.


Vår värdegrund innefattar vikten av arbete med den placerades nätverk. Detta gör att i samtliga ärenden kommer vi

arbeta med familjen, släkten och eventuella andra viktiga personer för den placerade. Vi utgår från att människor skall

leva i sitt naturliga sammanhang och att anledningen till placering är att det inte är möjligt just nu. Vår uppgift är att

säkerställa möjligheten att människor får växa upp i sitt naturliga sammanhang under trygga och goda förhållanden.


Utöver den behandlande kontakten så kommer den placerade och dess familj ha en behandlingskordinator som är anställd

av Bloton Familjehemsvård. Samma person kommer handleda familjehemmet, hålla kontakten med socialsekreterare samt

säkerställa kvaliteten på vården.


Bloton familjehemsvård utgör en del i den vårdkedja som Bloton Öppenvård kan erbjuda. Vi erbjuder insatser i

förebyggande syfte för placering, jourplacering, placering med behandlingsinsats och eftervård. Behandlingskordinator

och behandlare har möjlighet att följa vården från början till slut. Vår erfarenhet, och även forskning, pekar på vikten

av kontinuitet när det gäller att följa människors förändringsprocess.


För information och förfrågningar kan ni vända er till vårt kontor i Örebro.

 


Välkommen till Bloton Familjehemsvård!

© Bloton Öppenvård AB 2013